สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต คณะผู้บริหาร และบุคลากรประจำสำนักฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุณฑีรา อาษาศรี กรรมการ และอาจารย์ชมพู่ เหนือศรี กรรมการและเลขานุการ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ อาคาร 35 ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำ ข้อมูลที่สะท้อนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้สำนักบริการวิชาการได้นำไปปรับปรุงการดำเนินการ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ความเห็น

ความเห็น