สำนักบริการวิชาการ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ให้กับชุมชนเป้าหมายบ้านสว่าง ตำบลกุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

สำนักบริการวิชาการ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ให้กับชุมชนเป้าหมายบ้านสว่าง ตำบลกุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย อาจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ นายมาตรา ยุบลชู และนางสาวรุจิราภรณ์ สินโสภา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ให้กับชุมชนเป้าหมายบ้านสว่าง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ขยายผลระดับตำบลเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกร โดยมี อาจารย์ ดร.สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ลักษณะและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ การเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ตลอดทั้งประโยชน์ของตราสินค้าแนวทางการพัฒนาตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน ช่วยสร้างโอกาสทางการตลาด และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน

ความเห็น

ความเห็น